Prijave priloga

Kako prijaviti prilog

Imate li korisničko ime i lozinku za časopis: ŠKOLSKI VJESNIK?
Prijavite se

Trebate li korisničko ime i lozinku?
Registrirajte se

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

 

Smjernice za autore

PRIPREMA TEKSTA ČLANKA

Format: OpenOffice ili Microsoft Word.

Jezik: hrvatski ili engleski.

DOSTAVLJANJE RADA: rad se dostavlja u sljedećem obliku: format a4, margine 3 cm, veličina slova 11 pt, vrsta fonta Calibri, jednostruki prored, isključivo elektronskim putem na adresu skolskivjesnik@ffst.hr. Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja. Na prvoj stranici rada, iznad naslova u lijevom uglu, treba navesti ime i prezime autora te ustanovu zaposlenja.

OPSEG RADA: uključujući sažetak i bibliografiju, rad može imati najmanje 10, a najviše 18 stranica. U radu treba naznačiti datum autorskog završavanja.

SAŽETAK RADA: do 1000 znakova, vrsta fonta Calibri, veličina slova 11 pt, pisano kurzivom, treba ukazati na svrhu rada, glavne orijentacije te zaključak. Sažetak je potrebno staviti na početak rada. Na kraju sažetka potrebno je abecednim redom navesti Ključne riječi (do pet riječi koje nisu spomenute u naslovu rada). Sažetak rada, uz naslov i ključne riječi, dostavlja se i na engleskom jeziku.

TEKST ZNANSTVENOG RADA: sastoji se od ovih dijelova: Uvod, Metoda/Metodologija, Rezultati, Rasprava, Zaključak. Podnaslovi se navode bez numeracije tiskanim slovima. Prije i nakon podnaslova jedan se red ostavlja prazan.

GRAFIČKI PRILOZI: slike i tablice moraju biti izražene u crnim, bijelim i sivim tonovima i nalaziti se na odgovarajućem mjestu u tekstu. Svaki grafički prikaz ili tablica moraju imati naslov i numeraciju s kojom su u tekstu povezani. Naslov slike ili grafičkog prikaza nalazi se ispod, dok se naslov tablice nalazi iznad tablice.

REFERIRANJE I LITERATURA: časopis Školski vjesnik primjenjuje harvardski sustav referiranja i navođenja bibliografskih jedinica. U popisu literature potrebno je uvrstiti samo one bibliografske jedinice temeljem kojih je rad napisan. Ako se u radu navode tuđe misli, rečenice ili sintagme, izvor je potrebno navesti u tekstu (npr. Gudjons, 1994: 34), a ne u bilješkama na dnu stranice ili na kraju rada. U popisu literature potrebno je navesti abecednim redom po prezimenima autora sve radove koji se referiraju ili navode u tekstu. Za internetske izvore potrebno je navesti datum preuzimanja izvora.

 

PRIMJERI ZA NAVOĐENJE LITERATURE:

a) Knjiga

Slunjski, E. (2011). Kurikulum ranog odgoja. Zagreb: Školska knjiga.

b) Poglavlje u knjizi

Bašić, S. (2011). (Nova) slika djeteta u pedagogiji djetinjstva. U: D. Maleš (ur.), Nove paradigme ranoga odgoja (str. 19−37). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

c) Rad u časopisu

Dubovicki, S. (2012). Poticanje kreativnosti u udžbenicima razredne nastave, Pedagogijska istraživanja, 9 (1−2): 205−221.

d) Rad u zborniku radova

Batarelo Kokić, I. (2010). Cjeloživotno obrazovanje u informacijskom dobu. U: R. Bacalja (ur.). Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja (str. 35−43). Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.

e) Doktorski rad

Posavec, K. (2009). Razvoj povijesti pedagogije u Hrvatskoj do 1918. godine (Doktorska disertacija). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

f) Elektronički izvor

ALA (2008). Association for library services to children: Caldecott Medal - Terms and criteria. Chicago, IL: American Library Association. /online/. Pretraženo 15. lipnja 2015. na: http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottterms/caldecottterms/

 

KATEGORIJA RADOVA: radovi se kategoriziraju u znanstvene i stručne. Kategorije znanstvenih radova: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje i pregledni rad. Osim navedenih radova objavljuju se prikazi novoizišlih knjige te informacije iz znanstvenog života.

Izvorni znanstveni rad sadrži originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja.

Prethodno priopćenje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih radova. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnog istraživanja, odnosno istraživanja koje je još u tijeku, čiji rezultati, zbog aktualnosti, traže brzo objavljivanje.

Pregledni rad sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencija razvoja određenog područja teorije, metodologije ili primjene s kritičkim osvrtom ili procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

Stručni rad ne mora biti vezan uz originalna istraživanja, već sadrži doprinos primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija, prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja te njihove primjene u praksi.

Odluku o kategorizaciji i redoslijedu objavljivanja donosi uredništvo nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka. Uredništvo će autore u primjerenom roku obavijestiti o rezultatima recenzentskog postupka. Nakon toga autori trebaju dostaviti lektorirani tekst s izjavom lektora.

Napomena: Autor može objaviti jedan rad u vremenskom razdoblju od dvije kalendarske godine. Časopis objavljuje samostalne radove ili radove nastale u suautorstvu dvaju autora. 

 

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.

  1. Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  2. Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  3. URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  4. Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 11; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  5. Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".
  6. Ako predajete za stručno recenziranu rubriku časopisa, moraju se sliediti upute u Kako osigurati anonimnost recenzije.
 

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.